DISPOZITIA NR 63 DIN 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL  NEAMȚ

COMUNA  FARCAȘA

PRIMAR

D I S P O Z I Ț I E

Nr .  63  din  31. 03. 2020

privind suspendarea temporară a activităţii de audienţe, relaţii cu publicul și registratura generală

GHEORGHIU  CRISTINEL – VASILE – Primarul comunei Farcasa, judetul Neamt, ales la data de 5 iunie 2016;

Ținând cont de îndrumările din Radiograma nr. 3220473 din  data de 27. 03. 2020 a  Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, comunicată prin adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor – Neamț, nr. 3/795 din 30. 03. 2020;

Având în vedere prevederile:

  • Decretului nr. 195 din 16. 03. 2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 Luând în considerare:

  • evoluţia situaţiei epidemiologice de pe teritoriul României în contextul apariţiei şi răspândirii coronavirusului SARS – CoV- 2;
  • raportul de specialitate nr. 1847 din 30. 03. 2020 întocmit de Secretarul general al comunei Farcașa;

 In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 DISPUN:

Art. 1 – Se suspendă activitatea de audienţe, relaţii cu publicul și registratură generală  în perioada 1 aprilie  – 30 aprilie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.

Art. 2 – Persoanele fizice și juridice, autoritățile şi instituţiile publice se pot adresa Primăriei comunei Farcașa, inclusiv cu privire la activitatea pe linie de stare civilă, prin alte mijloace de comunicare decât prezentarea personală la sediul instituţiei, respectiv, prin tel/fax: nr. 0233/267 001, e-mail: office@primariafarcasa.ro şi poştă: Primăria comunei Farcașa, comuna Farcașa, sat Farcașa, nr. 108, după caz.

Art. 3 –  În perioada prevăzută la art. 1, activitățile pe linie de stare civilă se vor desfășura,  pe cât posibil, cu respectarea îndrumările din Radiograma nr. 3220473 din  data de 27. 03. 2020, care stabilește fluxuri/ proceduri on-line pentru acestea, iar acolo unde nu este posibil se va proceda conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4 – Plata amenzilor se va face online în contul de trezorerie RO53TREZ49421A350102XXXX, al comunei Farcașa, CUI 2614171, deschis la Trezoreria Bicaz, iar plata taxei judiciare de timbru se va face online în contul de trezorerie RO84TREZ49421070203XXXXX, al comunei Farcașa, CUI 2614171, deschis la Trezoreria Bicaz,

Art. 5 – Prezenta dispoziție se aduce la cunoştinţă publică, atât prin afişarea la sediul instituţiei, cât şi prin publicarea pe site-ul acesteia.

Contrasemnează:

Share This:

Bookmark the permalink.