Politică de confidențialitate și prelucrare date cu caracter personal Termeni și condiții de utilizare a datelor cu caracter personal

 

Politică de confidențialitate și prelucrare date cu caracter personal
Termeni și condiții de utilizare a datelor cu caracter personal

 

 

 1. PRECIZĂRI GENERALE

Primăria Comunei Farcașa este Operator de date cu caracter personal și își exercită această calitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD) și a legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Această declarație de confidențialitate explică modalitatea în care Primăria Comunei Farcașa procesează datele cu caracter personal ale cetățeanului, cum o efectuează și în ce scopuri.

Primăria Comunei Farcașa se angajează să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră. Vom trata toate datele personale furnizate de dvs. ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislația aplicabilă.

Această nota de confidențialitate descrie politicile și practicile instituției privind colectarea și utilizarea datelor dvs. personale și confirmă drepturile de confidențialitate.
Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, vom actualiza această notificare de confidențialitate de îndată și pe măsură ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate. În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământ (după cum este descris mai jos), vă vom notifica eventualele modificări și vom solicita consimțământul dvs. suplimentar.

 1. CONTEXTUL LEGISLATIV

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul RGPD”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai, pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului RGPD.
Pentru mai multe detalii privind conținutul acestei norme juridice, va rugam sa accesați următorul link: http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016

 1. RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

A fost desemnat un responsabil cu protecția datelor (DPO) la nivelul Primăriei Comunei Farcașa, care va duce la îndeplinire obligațiile stabilite de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, iar dvs. îl contacta pe responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. și la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteți contacta responsabilul cu protecția datelor este: protectia.datelor@primariafarcasa.ro, persoana desemnata fiind Petrescu Gabriela-secretarul comunei si  responsabil DPO.

 1. CUM COLECTĂM ȘI FOLOSIM (PROCESĂM) INFORMAȚIILE DVS. PERSONALE

4.1. Informații personale pe care ni le oferiți:

Putem colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale:
– informații despre computerul dvs. și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului);
– informațiile conținute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți prin acest site (inclusiv corespondența cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea);
– orice alte date personale pe care ați ales să ni le trimiteți.

4.2. Scopurile utilizării datelor dvs. cu caracter personal
             Datele personale transmise prin intermediul acestui site și datele personale pe care le-am colectat de la dvs., de la terți sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în această Politică de confidențialitate. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim să le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale în scopul executării unei sarcini care servește unui interes public local, privind:
–Educația;
– Serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
–Sănătatea;
–Cultura;
–Tineretul;
–Sportul;
–Situațiile de urgentă;
– Protecția și refacerea mediului;
– Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură si a parcurilor,;
– Dezvoltarea rurala;
– Podurile și drumurile publice;
– Serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, canalizare, salubrizare și iluminat public, după caz;
– Activitățile de administrație social-comunitară;
– Locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
– Punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale;
– Alte servicii publice stabilite prin lege:
– impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității,
– colectare debite/ recuperare creanțe,
– emitere autorizații/ licențe,
– resurse umane;
– fond funciar;
– gestiunea economico-financiară și administrativă;
– darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a Primăriei ;
– vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a Primăriei ;
– stare civilă;
– urbanism și amenajarea teritoriului;
– registrul electoral- evidență electorală,
– arhivă;
– registratura, relații publice, secretariat.

 1. LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea este legală, conform prevederilor art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016, numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:
– prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

– persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

– prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
– prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
– prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

 1. DEZVĂLUIREA ȘI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Primăria se străduiește să aplice garanții adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale, pentru a le utiliza numai în conformitate cu relația dvs. cu instituția noastră și cu practicile descrise în aceasta Politică de Confidențialitate.

În măsura permisă de legile aplicabile în materie de protecție a datelor, putem divulga datele dvs. personale unor parteneri, auditori, agenții, autorități de supraveghere sau alți furnizori de servicii externe pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale. Vom indica în mod clar pentru dvs. fiecare destinatar de date dacă este bine cunoscut în momentul inițierii procesării.

Putem, de asemenea, dezvălui datele dvs. personale:

– în măsura în care suntem obligați sa facem acest lucru prin lege;

– în legătură cu orice procedură judiciară în desfășurare sau potențială;

– pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

– Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;

– Dreptul la acces la date- puteți solicita acces la datele dumneavoastră pentru a putea verifica dacă prelucrarea  este întemeiată;

– Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

– Dreptul de opoziție- puteți face obiecții sau vă puteți opune anumitor tipuri de prelucrări;

-Dreptul de a vă opune la profilări – puteți să refuzați profilarea atunci când se bazează pe profilare automată;

– Dreptul de a vă adresa justiției – puteți să vă adresați justiției in cazul în care ați suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal , efectuată ilegal;

– Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți solicita ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală, nu mai este justificată sau în alte cazuri prevăzute de lege;

– Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care datele nu sunt exacte , precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

– Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

– Dreptul de opoziție – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și           semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiți la Registratura Primăriei sau click aici. Cererea se poate depune la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei , poate fi transmisă la adresa de e-mail protectia.datelor@primariafarcasa.ro sau poate fi trimisă prin poșta la sediul instituției, în localitatea Farcașa.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă.

Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P.:

București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336
Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro

 Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon:+40.318.059.211;+40.318.059.212,Fax: +40.318.059.602

ATENȚIE ! Vă rugăm să vă exersați cu înțelepciune drepturile și să rețineți că orice abuz vă poate atrage răspunderea.

 1. PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale sunt stocate de către Primărie pe echipamentele proprii.
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, bazate pe consimțământul dvs. vor fi păstrate pentru perioada nelimitată de timp (sau până când consimțământul este revocat), cu excepția cazului în care cerințele legale aplicabile prevăd altfel iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării.

Daca nu ne-ați furnizat acordul dvs. pentru prelucrarea datelor sau ați revocat acordul, vom stoca numai date minime despre dvs. (numele complet, datele de contact, referințe și note) pentru statistică și necesitățile de raportare sau în măsura justificată pe baza unui alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații și documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:
– în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;

– în cazul în care informațiile / documentele sunt relevante pentru orice procedură judiciară în curs sau potențială;

– pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

 1. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Pentru a vă proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestui site web, vom menține garanții fizice, tehnice și administrative.
          Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu. Restricționăm accesul la datele dvs. personale doar acelor angajați care trebuie să știe acele informații pentru a va oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dvs.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu: discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierdere financiară), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competentă de supraveghere.

 1. MODIFICĂRI ALE POLITICII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Având în vedere că legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimbă și se îmbunătățesc din când în când, se așteaptă ca această notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare.

Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe această pagină, astfel încât sa fiți informați de politicile noastre. Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate, termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site web.

 

 1. SITE-URILE TERȚE PĂRȚI

Acest site poate include hyperlink-uri și detalii despre site-urile web ale unor terțe părți. Nu avem niciun control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părți.

 1. COLECTAREA ȘI STOCAREA ANUMITOR INFORMAȚII PE SITE

Așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți acest site web și, datorită acestei îmbunătățiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor noștri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta sa înțelegem preferințele vizitatorilor si nevoile acestora.

 1. ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAȚII

      Dacă aveți întrebări sau aveți nelămuriri cu privire la confidențialitatea datelor și a informațiilor personale sau dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să faceți o sesizare cu privire la o posibilă încălcare a normelor privind confidențialitatea, vă rugam să ne contactați prin trimiterea unui e-mail către responsabilul pentru protecția datelor la Primăria Farcașa .(protectia.datelor@primariafarcasa.ro)

Share This:

Comments are closed.